НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001

„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Европейски социален фонд
Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ

            Лицата с дълбока степен на сляпо-глухота (тежка или пълна слухова загуба, съчетано с тежка или пълна загуба на зрение) се нуждаят от професионалната помощ на интерпретатори-придружители, които използват алтернативни методи за комуникация (основани на осезанието и остатъчните сетива), като осъществяват и улесняват техния достъп до общуване, до информация, мобилност и до цялата заобикаляща ги среда. В България досега е нямало професионално обучение на интерпретатори-придружители и единствено близките и членовете на семействата на сляпо-глухите са им оказвали някаква подкрепа, според възможностите си. Практиката на напредналите в това отношение страни, като Унгария, Финландия, Швеция, Норвегия и др. показва, че най-добра услуга бива предоставяна от професионално подготвените интерпретатори-придружители, чиято работа е финансирана от държавата. Ваня - Алекс
            Дейностите по проекта стартираха през август 2012 г. Двама експерти от партньорското сдружение по проекта – Унгарската асоциация на сляпо-глухите: Еда Кедвеш и Дороття Киралихиди, през месеците септември – октомври 2012 г., изготвиха анализ на провеждането на обученията на интерпретатори-придружители и добрата практика на Унгария, в която от няколко години успешно функционира държавно финансирана система за предоставяне на такива услуги и Закон за унгарския жестомимичен език, чрез който се предоставят преводачески услуги на глухи лица и интерпретаторско-придружителски услуги на сляпо-глухи лица.
            От 10-ти до 14-ти декември 2012 г.в ЦУ на НАСГБ двамата унгарски експерти проведоха съвместна работна среща и осъществиха обучение на двама български експерти: Анна Ройдева, специален педагог в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” към НАСГБ и Спаска Джангозова – специалист по жестообразуване в Националния център по жестомимичния език към Съюза на глухите в България, като съвместно разработиха първата в България методика за обучение на интерпретатори-придружители за сляпо-глухи на алтернативни методи за комуникация, подходящи за български език и азбука.
            От 26-ти до 28-ми февруари 2013 г. в Централно управление на НАСГБ в гр. Пловдив, ул. „Весела” №30 се проведе пилотно (тестово) обучение за интерпретатори-придружители, чиято цел беше да се приложи на практика разработената методика с оглед оценяване на нейната приложимост и качество и извършване на промени при необходимост.
            Методиката беше изпробвана чрез тестово обучение на 5 души в рамките на 3 дни. Петте лица, които бяха подбрани да участват в обучението, съгласно условията на проекта и за да се улесни възприемането на алтернативните методи на комуникация, имаха познания и умения върху начините за комуникация с глухи лица и владееха български жестомимичен език: Александър Георгиев, Ваня Ташева, Деян Славов, Елена Буцева и Милена Гъркова-Калинова.
Елена - Милена   Пилотното обучение беше осъществено от българските експерти Анна Ройдева и Спаска Джангозова, участвали в разработването на методиката. Участваше и експерт-обучител от Финландия: Санна Паасонен, която наблюдаваше прилагането на методиката на практика и отправи своите препоръки за по-доброто й възприемане. Финландия е известна със своя опит в използването на различни форми на комуникация на сляпо-глухите и в професионалното обучение на интерпретаторите-придружители. Българските експерти продължават комуникацията с финландския експерт по отношение на нейните препоръките и изготвят доклад за приложимостта на разработената методика.
            Искаме да поясним, че тридневното обучение бе само с пробна цел по проекта и обучаемите лица не са завършили пълния курс на обучение, който е необходим за пълноценно предоставяне на интерпретаторско-придружителски услуги.
            В проекта е предвидено провеждането през месец май 2013 г. в гр. Пловдив на Европейска конференция по сляпо-глухотата, с фокус върху ефективното общуване като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите. Разработената методика за обучение на интерпретатори-придружители ще бъде представена и обсъдена на конференцията и ще се вземе предвид водещия чуждестранен опит. След вземане предвид на препоръките, получени по време на конференцията, методиката ще бъде официално издадена до края на месец юли 2013 г. като ръководство с помагала за обучение на интерпретатори-придружители в България.        

Димитър парапанов - Мария горанова - СанаСлед приключване на проекта, НАСГБ предвижда организиране на обучение за самите сляпо-глухи и на техните близки в нови за тях алтернативни методи за общуване, за да могат да комуникират в семейна среда. Също така, НАСГБ ще търси възможности за провеждане и на професионално обучение на интерпретатори-придружители на сляпо-глухи. Съвместно със Съюза на глухите в България, УС на НАСГБ ще настоява пред МТСП, правителството и Народното събрание, по примера на Унгария, Норвегия и други държави, да бъде приет Закона за българския жестомимичен език, с който да се уреди нормативно и финансово предоставянето на услугата на преводача за глухи и интерпретатора-придружител за сляпо-глухи лица.


Прес съобщение >>

Горе
<<Назад

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
септември 2012 г.
Copyrght©НАСГБ 2012 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг