НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало


Дейности

Национално представителство на НАСГБ
Предоставяне на услуги за сляпо-глухи

    През 1998г. НАСГБ бе призната от Министерски съвет на Република България за национално представителна организация на хората с увреждания и стана член на Националния съвет по рехабилитация към Министерски съвет. Това позволява тя да участва в предварителните обсъждания на всички законопроекти, отнасящи се до и засягащи хората с увреждания в България, да внася конкретни предложения за реализирането на основните човешки права на хората с увреждания и на сляпо-глухите. Поради своето национално представителство НАСГБ получава субсидия от държавния бюджет. Тези средства са целеви за предоставяне на услуги за сляпо-глухите, чрез които:
Предоставяме специфични помощно – технически средства, облекчаващи комуникацията и интеграцията на сляпо-глухите в обществото. Това са мощен звънец за входна врата, телефон с усилвател на звука в слушалката, допълнителен мощен звънец за телефон, безжични слушалки за слушане на радиокасетофон и телевизор, индивидуални отливки за слуховия апарат, по-качествени слухови апарати, ремонти на слухови апарати. На занимаващите се с интелектуална дейност предоставяме адаптирани компютри. Стремим се на сляпо-глухите с дълбоки увреждания да предоставяме и по-специализирани устройства, като вибрационни безжични сигнализационни системи и аудио-системи с безжичен микрофон „Микролинк”, които правят възможна комуникацията чрез слухов апарат дори и за сляпо-глухите с много слаб слух.
Със средства от държавната субсидия също осъществяваме: подпомагане дейността на районните организации и предоставяне социални услуги на сляпо-глухите, провеждаме обучителни семинари за кадрите на НАСГБ, свързани с издирването и организирането на сляпо-глухите, издаваме Информационен бюлетин и списание “Звук и светлина”, провеждаме лагер-семинари за тотално сляпо-глухи, финансира се дейността на НАСГБ и на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” към НАСГБ.

Обучителни семинари и конференции

    Провеждаме национални и регионални семинари, срещи, общи и районни събрания със сляпо-глухи активисти и членове, доброволни сътрудници, председатели на районните организации, в които разясняваме правата на сляпо-глухите и начините за постигане на нашия независим живот, оповестяваме информация за живота и организациите на сляпо-глухите по света, за предоставяните от българската държава облекчения и административните трудности за получаването им, споделяме организационен и управленски опит, идеи за подобряване съвместната работа със сродни организации и техни местни структури, като тези на Съюза на слепите в България и Съюза на глухите в България, с медицински и образователни институции и др. с цел по-ефективното издирване, организиране и работа за правата  на сляпо-глухите.

       По-важни семинари и конференции са: ·       

 • Семинар “Десет години организирано движение на сляпо-глухите в България” – декември 2003 г.
 • Научнопрактическа конференция на НАСГБ  на тема „Основни направления в рехабилитацията на възрастните сляпо-глухи”, 26-27.11.2004 год., Пловдив, с научен ръководител проф. д п н  Владимир Радулов
 • Обучителен семинар по тактилни методи за общуване със сляпо-глухи с лектори от Норвегия - г-н Геир Йенсен, г-жа Лисбет Москауг, г-жа Арлет Егенес
 • Семинар “Сляпо-глухотата – специфични проблеми, форми, принципи, методи и средства за обучение и рехабилитация на хората с увредени зрение и слух” – 21.12.2005 год.


Кръгла маса по проблемите на сляпо-глухите

    На 14.12.2004 г. в централното управление на Съюза на глухите в България (СГБ) в София се проведе Кръгла маса по проблемите на сляпо-глухите в България, с активното съдействие и участие на Васил Панев, председател на СГБ, проф. д.п.н. Владимир Радулов, председател на Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца (БАОЗЗД) и Васил Долапчиев, председател на ССБ. На Кръглата маса бяха взети решения за сътрудничество на НАСГБ, ССБ, СГБ и БАОЗЗД за издирване на сляпо-глухи деца и възрастни, да се състави жестов речник за сляпо-глухи деца, да се настоява пред държавните институции да се изгради система за регистрация на сляпо-глухи, да се осигурят лични асистенти (интерпретатори-придружители) за сляпо-глухи и да се направи поправка в законодателството, която да определи сляпо-глухотата като отделно, много тежко увреждане.
През 2005 г. по инициатива на НАСГБ и съгласно решенията на Кръглата маса по проблемите на сляпо-глухите от 14.12.2004 г., в Пловдив бяха свикани първите две заседания на експертната група за съставяне на жестов речник за сляпо-глухи деца - които в момента се обучават в СОУ за деца с нарушено зрение в София и Варна. Опитът на експертната група ще бъде използван и при обучението в общуване на сляпо-глухи възрастни.

Лагер-семинари

    През 2003 г. и 2004 г, проведохме два лагер-семинара за сляпо-глухи деца и младежи в Училището за деца с нарушено зрение – гр. Варна, където бяха проведени учебни занятия по мобилност, брайл, социални и всекидневни умения, комуникативни умения, компютърна грамотност, зрително подпомагане. През юли 2005 година в същото училище по време на Осмата европейска ваканция за сляпо-глухи проведохме Първия лагер-семинар за тотално сляпо-глухи, на който бяха обменени ценни идеи за практическото използване на тактилните методи на общуване.


Клубове за социални контакти

    В град Пловдив бе създаден първия Клуб за социални контакти на сляпо-глухите, в който те развиват своите творчески способности, социализация и интеграция. Подобни клубове са разкрити и в другите наши районни организации, като се ползват съвместно клубовете на Районните и първичните организации на Съюза на слепите в България и на Съюза на глухите в България. Клубовете за социални контакти провеждат съвместни сбирки, разходки, посещения на културни и обществени събития, художествена самодейност, шахмат и др. спортни занимания, изнасят се лекции за техните права от специалисти от социални, здравни и общински служби и институции, организират се срещи с хора с други увреждания и известни личности.

 

Издателска дейност

   От 2000 г..до 2003 г. бе издаван на Бюлетин на Националната асоциация на сляпо-глухите в България в 10 броя, който през юни 2003 г. прерасна в списание „Звук и светлина”, печатен орган на асоциацията.
         За навършващите се близо 5 години, до февруари 2008 г. са издадени 30 броя на списание "Звук и светлина" на плоско-печатен шрифт. На неговите страници сляпо-глухите представят свои впечатления и размисли, предоставяме важна информация за социални права, съобщаваме за нашата дейност, информираме за живота и организациите на сляпо-глухите по света, отпечатват се произведения на сляпо-глухи творци.
             За да бъде достъпно за сляпо-глухите с остатъчен слух, от 2005 г. списанието започна да се издава и в говорещ вариант на 90-минутни аудио касети.
             От 2006 г. списанието започна да се разпространява чрез абонамент.
             От 2007 г. слушателите вече можеха да се абонират и за говорещ вариант, разпространяван на CD диск в MP3 формат.

         Онлайн изданието „Звук и светлина” посредством Глобалната мрежа, цели да увеличи достъпа до списание "Звук и светлина" в HTML формат, като хората със зрителни и слухови затруднения четат текста чрез софтуер за синтетична реч. Също така, със съдържанието на списанието да могат да се запознават всички интересуващи се от живота на сляпо-глухите и дейността на НАСГБ.
Първият онлайн брой на списание "Звук и светлина" е юбилейният 5 (27) брой, посветен на 10 годишнината на НАСГБ и проведеният Пети национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите - Добрич - 09 - 17.08.2007г.

     Планираме и издаване на списанието на брайлов шрифт.
Издаваме и Информационен бюлетин, в който публикуваме отчети и общовалидни решения, доклади от семинари и др.

Осъществени проекти .

    През 2001 бе осъществен Проект по програма “Фар Лиен - 1998” към Европейската комисия, наречен “Домашна грижа и социална интеграция за сляпо-глухи в Пловдив”, чиято цел бе да подобри жизнения и здравен статус на сляпо-глухите в гр. Пловдив чрез психологическа подкрепа, медицинско наблюдение от екип социални и медицински работници и медицински сестри чрез предоставяне на помощ в домакинството, медицински грижи, интерпретаторска и придружителска помощ при социални контакти; застъпничество и психологическа подкрепа. Бе осъществена клубна програма, насърчаваща активните социални контакти и изяви на сляпо-глухите, с цел тяхната интеграция в обществото.

Правозащитна дейност

   НАСГБ активно работи за застъпничеството за правата на сляпо-глухите в диалог с правителството. Заедно с другите организации на и за хора с увреждания участвахме в подготовката и приемането на Национална стратегия за равни възможности на хората с увреждания, Национална Програма ”България за всички” във връзка с Европейската година на хората с увреждания – 2003 г., които са приети и от правителството. Работихме по проекта на Закон за интеграция на хората с увреждания, който влезе в сила от 2005 г.
Полагаме усилия държавата да признае сляпо-глухотата като отделно и уникално увреждане. Съгласно препоръките на Резолюцията на Световната Федерация на сляпо-глухите от 2001г., Резолюцията на Европейския съюз на сляпо-глухите от 2003г., Писмена Декларация 1/2004 на Европейския парламент за правата на сляпо-глухите от 1.04.2004г., и Кръглата маса по проблемите на сляпо-глухите в България, проведена на 14.12.2004 г., това признаване следва да се изразява в предоставяне на услуги, компенсиращи зрително-слуховите увреждания и създаващи възможност за достъпност до всички сфери на живота: достъпно общуване, достъп до информация, достъп до заобикалящата среда, достъпно обучение. Това означава предоставяне на интерпретатор-придружител, личен асистент, социален асистент, на необходимите специфични технически помощни средства и всичко необходимо, което прави възможна тяхното пълноценно включване в обществото.
От началото на 2005 г. НАСГБ е партньор на Българската асоциация за извън съдебно решаване на спорове – Пловдив, по проект „Различни, но с равни човешки права”, с финансовата подкрепа на Фондация Институт „Отворено общество” – гр. София. В Клуба за социални контакти на сляпо-глухите в Пловдив, юристи предоставят два пъти седмично социално-правни консултации на нуждаещите се сляпо-глухи.

Международна дейност на НАСГБ

 • От 2001 г. НАСГБ е член на Световната федерация на сляпо-глухите, на Международната организация за обучение, рехабилитация и предоставяне на услуги на сляпо-глухи - Deafblind International (DbI), а от 2003 г. и на Европейския съюз на сляпо-глухите. Председателят на НАСГБ - Димитър Парапанов е един от одиторите на Европейския съюз на сляпо-глухите и Председател на Постоянната комисия по спорта и културата на сляпо-глухите към борда на Европейския съюз на сляпо-глухите.
 • НАСГБ поддържа контакти с много организации на и за сляпо-глухи от Европа – Норвегия, Дания, Швеция, Финландия, Великобритания, Холандия, Италия, Испания, Швейцария, Белгия, Полша, Чехия, Словакия, Хърватска, Унгария, Русия, САЩ, Канада, Япония, Нова Зеландия и др.
    
 • От 2001 год. НАСГБ участва в работата на Ресурсния център за обмен на информация и опит по проблемите на сляпо-глухотата чрез Интернет, съвместно с Хърватия, Словакия, Румъния и Русия.
    
 • От 3 - 10 юли 2005 г. НАСГБ бе домакин на Осмата европейска ваканция на сляпо-глухите, която се проведе в Училището за деца с нарушено зрение в град Варна, на българското Черноморие. Присъстваха 42 участници от чужбина, представители на 11 държави – Финландия, Норвегия, Швеция, Белгия, Франция, Швейцария, Италия, Чехия, Русия, Англия, Канада, и 30 участници от България. Наред с отдиха на море, имаше излети до природни и исторически забележителности и вечерни забави. Проведе се приятелски шахтурнир между участниците от Европа и България. Бе създадена Контактна група по основаване на Международна организация за спорт и култура на сляпо-глухите, с координатор Димитър Парапанов.
    
 • От 4 до 6 ноември 2005 г. Димитър Парапанов като одитор на Европейския съюз на сляпо-глухите, участва във Второто заседание на Изпълнителния комитет на съюза, което се проведе в гр. Сплит, Хърватия, под домакинството на Хърватската асоциация на сляпо-глухите хора „Додир”.

     НАСГБ е участвала в следните международни конференции:

 • Пета Европейска конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл – Холандия, 2001 г., в Седма Световна конференция “Хелън Келър” и учредяване на Световна федерация на сляпо-глухите – Нова Зеландия, 2001 г. – участие с доклад от Димитър Парапанов “На сляпо-глухите в Европа и света са необходими национални и международни организации, отстояващи специфичните им интереси”;
 • Тринадесета Световна конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл – Канада, 2003г. – участие с доклади от Димитър Парапанов: “Взаимоотношенията са ключ към комуникацията” и “Издирване, проучване, организиране, застъпничество и предоставяне на услуги на сляпо-глухите в България”;
 • Международна конференция по правата на хората с увреждания в гр. Клуж- Напока, Румъния - 2003 г. с тема “Мисли глобално, действай локално”, участие на Боряна Коскина, член на УС на НАСГБ с доклад “Бариери и дискриминация у дома”;
 • Пета Конференция по сляпо-глухотата на Европейския Съюз на слепите и учредяване на Европейски Съюз на Сляпо-глухите - 18 – 23 Октомври 2003 г., Фредериция, Дания - участие с доклад от Димитър Парапанов: “Сляпо-глухите хора и социалните проблеми в модерното общество”.
 • Осма световна конференция „Хелън Келър” и Второ общо събрание на Световната федерация на сляпо-глухите – 2 – 7.07.2005 г., гр. Тампере, Финландия, участие с доклад от Димитър Парапанов: „Сляпо-глухите – хора със специфични възможности и с равноправно участие в обществото”.

Горе
Начало

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
Септември 2012 г.
Copyrght©НАСГБ 2012 г.
Всички права запазени!
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдействие на СуперХостинг.бг