НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

.....

Мисия

Какви са нашите цели?

    Целите на НАСГБ са:

 1. Защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на сляпо-глухите.
 2. Рехабилитация и социална интеграция на сляпо-глухите, тяхната равнопоставеност и пълно включване в обществото.
 3. Подобряване качеството на живот на сляпо-глухите, личностната им реализация и повишаване на културното, образователното и професионалното им ниво.
 4. Осигуряване достъпна информация, достъпност до заобикалящата среда и достъпни начини на общуване.

   При осъществяване на целите и използване на средствата за постигането им, приоритет имат тотално сляпо-глухите и сляпо-глухите с тежки комбинирани увреждания на зрението и слуха.

Какви са нашите основни задачи?

    НАСГБ изпълнява следните основни задачи:

 1. Приема за членове на асоциацията лица с увредени зрение и слух в страната.
 2. Съдейства за обучението, рехабилитацията и социалната интеграция на деца с нарушени зрение и слух, и ги насочва в съответните специални и социални заведения, както и в масовите училища за интегрирано обучение;
 3. Съдейства на лицата с увредени зрение и слух за тяхното обучение, рехабилитация и социална интеграция, а също така спомага за намиране или запазване на подходящ вид работа и за
  получаване или повишаване на професионалната квалификация на лицата с увредени зрение и
  слух, чрез което да се улеснява тяхната интеграция или реинтеграция;
 4. Приоритетно урежда осигуряването на:
  а) необходимите помощни средства
  б) интерпреттори-придружители на сляпо-глухи
 5. Насочва и подпомага лицата с увредени зрение и слух при осъществяване на самостоятелна стопанска дейност;
 6. Съдейства при уреждането на специфични социални въпроси на сляпо-глухите;
 7. Насърчава сляпо-глухите младежи и девойки за повишаване на образованието им в средните и висши учебни заведения, като осигурява специфични помощни средства, съгласно правилник, приет от УС на НАСГБ;
 8. Осъществява организационната, културната, спортната и туристическата дейност, съдейства на държавните и общински органи за изграждане на клубове за социални контакти, центрове за социална рехабилитация и интеграция, и домове, за ползване от сляпо-глухи;
 9. Популяризира целите и задачите на НАСГБ и редовно информира членовете на асоциацията за своята дейност, като организира и подпомага издаването на списание „Звук и светлина”, информационен бюлетин на НАСГБ и други специализирани печатни (на брайлов и обикновен шрифт), говорещи и електронни издания за членовете с увредени зрение и слух;
 10. Членува в международни организации на и за сляпо-глухи и поддържа връзка със сродни организации в страната и чужбина.

Горе
Начало

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

 

 

 

Последна актуализация:
Септември 2012 г.
Copyrght©НАСГБ 2012 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдействие на СуперХостинг.бг