НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001

„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Европейски социален фонд
Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

РАБОТНА СРЕЩА:

      между унгарските и българските експерти, по изпълнение на дейност „Разработване на методика за обучение на интерпретатори-придружители на алтернативни методи на комуникация”

      От 10-14.12.2012 г. в гр. Пловдив, ул. „Весела” 30 в офиса на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) се проведе 5 дневна работна среща с участието на:     

 1. г-н Светлозар Парапанов – ръководител на проекта, изпълнителен директор в НАСГБ и директор на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”

 2. г-ца Живка Огнянова – координатор на проекта, административен секретар в НАСГБ

 3. г-жа Димка Казанджиева – счетоводител на проекта, счетоводител в НАСГБ

 4. г-жа Еда Кедвеш - Експерт и обучител, координатор от страна на партньора. Изпълнителен директор и главен експерт на Унгарската асоциация на сляпо-глухите (УАСГ),

 5. г-жа Дороття Киралихиди – Експерт и обучител. Специален учител в областта на Рехабилитационните услуги за сляпо-глухи в УАСГ

 6. г-ца Анна Ройдева – Експерт по проекта; специален педагог и магистър по психология, рехабилитационен учител в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” към НАСГБ.

 7. г-жа Спаска Джангозова – Експерт по проекта; Специалист по жестообразуване (образуване на нови жестове) към Националния център по жестомимичния език

10.12.2012 г.

      Ръководителят на проекта Светлозар Парапанов обясни целите на съвместната работа между унгарските и българските експерти по време на 5-дневната работна среща: На базата на опита и добрите практики, прилагани в Унгария, да се разработи българска методика за обучение на интерпретатори-придружители на сляпо-глухи лица, и помощни материали към нея – мултимедийни презентации на мултимедийни дискове. Помощните материали ще представляват нагледен начин за заучаване на алтернативни начини за комуникация (тактилен жестов език, ръчни азбуки, хаптично общуване и др.).
      Срещата продължи с обучение от страна на унгарските експерти, съвместно обсъждане и работа по темите:
 1. Видове сляпо-глухота – класификация
 2. Обучение на жестомимични преводачи
 3. Специализация за интерпретатори - придружители на сляпо-глухи лица
 4. Синдром на Ушер

11.12.2012 г.
 1. Причини за зрителни увреждания
 2. Структура на преводаческите услуги в Унгария
 3. Класификация на методите за комуникация (изготвяне на таблица за използваните от сляпо-глухо лице методи за комуникация)
 4. Симулационни игри – тактилен дактил, блок метод

12.12.2012 г.

 1. Етичен кодекс на преводачите
 2. Симулационни игри – преводач на лица с различна степен на зрителна загуба и пълна глухота
 3. Изготвяне на снимков материал за обучение в тактилен дактил
 4. Изготвяне на дидактични материали за блок-метод

13.12.2012 г.

 1. Лорм метод – адаптиране на български език.
 2. Помощни технически средства.
 3. Хаптична комуникация.
 4. Брайл върху фалангите (симулационни упражнения)

14.12.2012 г.

Заключително обсъждане на теоретичните и практико-приложните аспекти на  въпросите, свързани с рехабилитацията на сляпо-глухи лица.

Горе
<<Назад

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
септември 2012 г.
Copyrght©НАСГБ 2012 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдействие на СуперХостинг.бг