НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  


ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Общото събрание на НАСГБ отчита за положително възстановения в края на 2010 г. диалог с правителството по проблемите на хората с увреждания. Това е позитивна стъпка в правилна посока специфичните, социални проблеми на хората с увреждания да бъдат чути и решавани от правителството. Основният и най-съществен проблем е ратифицирането от Българския парламент на Международната Конвенция за опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания, приета от ООН през декември 2006 г., също така и ратифицирана от Европейския съюз (ЕС), като първата междуправителствена група, подписвала някога какъвто и да е договор за човешките права. Както и приемането на плана за действие по Програма 2020 на Европейския съюз. Поради отпадането от януари 2012 г. за получаване на 25 % от социалната пенсия към инвалидната, съгласно чл.101 от Кодекса за социално осигуряване, в параграф 67 от закона за изменение и допълнение да се дадат ясни и категорични гаранции. А именно, че след прехвърляне на добавката в размер на 25 % от социално инвалидната пенсия в ЗИХУ ще бъде запазен досега действащия ред и няма да се предприеме ограничаване на правоимащите – да няма подоходни критерии за получаването й.

   Национално представителните организации на и за хора с увреждания са твърдо решени да продължат конструктивния диалог с правителството с цел да не се допусне отнемане на човешки права на хората с увреждания.

   Общото събрание на НАСГБ настоява да бъде повишен статутът на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) от изпълнителна в държавна агенция, като инструмент на изпълнителната власт, който формира, координира и контролира политиките в защита правата на хората в неравностойно положение. Настояваме правителството да приеме национална стратегия за трудова заетост и реализация на хората с увреждания, план за действие, осигурен с необходимия ресурс и програма за държавна защита на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, които да участват по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”.

   Подкрепяйки с всички сили борбата на Национално представителните организации за защита правата на хора с увреждания в Република България, Общото събрание на НАСГБ задължава Управителния съвет, заедно с всички Национално представителни организации на и за хора с увреждания, да настоява пред Правителството на Република България и държавните институции:

  • Да се отчитат специфичните особености на хората с комбинирани зрителни-слухови увреждания и техните конкретни индивидуални потребности от социални услуги за тяхната интеграция в обществото.
  • Чрез актуализиране на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, да се предоставят необходимите услуги за интеграцията на сляпо-глухите:
    • лични и социални асистенти, интерпретатори-придружители, приоритетно на тотално сляпо-глухите и с тежки зрителни и слухови увреждания;
    • специализирани помощни средства за общуване, комуникация, сигнализация; специфични услуги;
    • индивидуални планове и програми за интеграция.
  • Чрез задоволяване на тези специфични потребности на сляпо-глухите, да се реализират основните им човешки права – достъп до: общуване и комуникация, информация, заобикалящата среда, образование и рехабилитация, да се подготвят бакалавърска степен специални педагози и интерпретатори-придружители. УС на НАСГБ да настоява жестомимичния език и тактилния жестов език  да бъдат приети като официални в училищата за глухи, както това е направено в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър” Пловдив.
  • Достъп до трудова заетост.

От Общото събрание на НАСГБ

Горе
<<Назад към новините

 
Новини
Европроект BG051PO001
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: май 2011г.
Copyrght©НАСГБ 2011г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдействие на СуперХостинг.бг